บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

นางวัชรี เพชรคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิเชษฐ์ สุรินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายอมฤต ไทรงาม

ข้าราชการครูฯ สอนพันมอเตอร์/การควบคุมมอเตอร์

นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์จำปา

ครูผู้ช่วยฯ สอนคอมพิวเตอร์

นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์

ครูผู้ช่วยฯ สอนอาหารไทย

ว่าที่ ร.ท.จิโรจน์ จิระวาณิชกุล

ครูผู้ช่วยฯ สอนอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุพัตรา ทองอิ้ม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรุจิรา อินณรงค์

ลูกจ้างประจํา สอนเสื้อผ้าสตรี

นางกัญจน์นิกข์ เปลี่ยนสุวรรณ

ลูกจ้างประจําสอนซอยผม-แต่งผมสตรี 1

นายนิวัฒน์ สิงห์ชู

ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถยนต์

นายสุธน ทวีสุข

ลูกจ้างประจํา พนักงานสถานที่ 1

นางพรพิศ ปักษาไพร

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่ 2

น.ท.สุชาติ รั่งสันเทียะ

วิทยากรสอนซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ

น.อ.วิชัย เปลี่ยนสุวรรณ

วิทยากรสอนซ่อมโทรทัศน์ฯ

นายวิศรุต นันทวิญญู

วิทยากรสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

นายสมศักดิ์ กองแก้ว

วิทยากรสอนเจียระไรพลอย-ตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี

นายอนุวัตร พฤกษาประทีป

วิทยากรสอนภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ

นายเกียรติศักดิ์ สิระรุ่งโรจน์กนก

วิทยากรสอนเครื่องปรับอากาศ

นางสาวปาลบุญญา ชวลิตานนท์

วิทยากรสอนโหราศาสตร์ประยุกต์

นางสาวศุภาศรี ผ่องสว่าง

วิทยากรสอนขนมอบ

นางวราภรณ์ หมอยา

วิทยากรสอนนวดไทยฯ นวดเท้าฯ นวดน้ำมันฯ

นางนภาพรรณ ชูนิยม

วิทยากรสอนแต่งผม-ซอยผมสตรี 2

นางสาวอุมาภรณ์ โตอนันต์

วิทยากรสอนตัดผม-ซอยผมสุภาพบุรุษ

นางสาวพีรีรัตน์ เพียรวณิช

วิทยากรสอนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

นางสาวดรุณลักษณ์ สหศักดิ์กุล

วิทยากรสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

นางสาววลัยทิพย์ สําเภาลี

วิทยากรสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

นางสาวฐิติรัตน์ พนิตเจริญสุขยิ่ง

วิทยากรสอนการใช้งานโมบาย

นางพรทิพย์ อภิภัทรชัย

วิทยากรสอนศิลปะประดิษฐ์

นางสาววนิดา นนยะโส

วิทยากรสอนจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ