ระเบียบการรับสมัครภาคเรียนที่ 2/2566

การลงทะเบียนในระบบออนไลน์ สามารถลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
รายงานตัวนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566
และเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กันยายน 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566
ระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครและเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2566 เปิดสอน 35 หลักสูตร