ระเบียบการรับสมัครภาคเรียนที่ 3/2566

การลงทะเบียนในระบบออนไลน์ สามารถลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
รายงานตัวนักศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
และเปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 ธันวาคม 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566
ระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครและเปิดภาคเรียน