โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร วันจันทร์-วันศุกร์ และหลักสูตรวันอาทิตย์